Czytaj komentarz do wersetu biblijnego na dzisaj
Wersety biblijne na każdy dzień w roku
                                                             Nauki "Świadków Jehowy" 
    "Nazwę ,,Świadkowie Jehowy” w 1931 roku nadał swoim zwolennikom nieżyjący obecnie sędzia J.F. Rutherford, którzy wówczas ją przyjęli. Z powodu masowego charakteru swoich zebrań, propagatorskiego zapału w głoszeniu nauk od drzwi do drzwi i ogromnego wzrostu ich liczebności w następnych latach, stali się znani szerokim rzeszom społeczeństwa. W wielu wypadkach są źle traktowani i fałszywie przedstawiani, niektórzy posuwają się aż do stosowania wobec nich uwłaczających określeń - od komunistów po maniaków. Nie pochwalamy takiego postępowania, chociaż uważamy, że ich nauki powinny być poddawane właściwej publicznej krytyce.
     Jesteśmy pouczani, by poddawać próbie, z pomocą:
     (1) Pisma Świętego (Iz. 8:20; Dz.Ap. 17:11; 1 Jana 4:1-4),
     (2)
rozumu (Iz. 1:18; Dz.Ap. 17:2; 18:4) i
     (3) faktów,
wszelkie nauki przedstawiane nam jako prawda i trwać jedynie przy tych (1 Tes. 5:21), które są ,,dobre”, to znaczy w dokładnej zgodności z tymi trzema sprawdzianami. W tym duchu pragniemy dokonać ogólnej analizy ich nauk. Ufamy, że wszyscy ci, którzy pragną jedynie Prawdy, włączając w to osoby związane z ruchem ,,Świadków Jehowy”, dokładnie zastanowią się nad naszymi uwagami."
   
    
Powyższy cytat pochodzi z broszury wydanej przez Świecki Ruch Misyjny "EPIFANIA" pod tytułem: "Nauki "Świadków Jehowy" rozpatrywane w świetle Pisma Świętego".
Porusza takie tematy jak: patriotyzm i flaga narodowa, krzyż kontra pal, transfuzja krwi i wiele innych.
                        Świadkowie Jehowy, transfuzje krwi a niedozwolony czyn wprowadzenia w błąd
    
     "(Baylor University, Waco, TX) - W jesiennym numerze wydawanego przez Baylor University prestiżowym "Journal of Church and State" z dnia 13 grudnia 2005 ukazało się opracowanie zatytułowane "Świadkowie Jehowy, transfuzje krwi a niedozwolony czyn wprowadzenia w błąd", w którym ukazano możliwości zbiorowych pozwów o odszkodowania od religijnej organizacji Świadków Jehowy ze względu na podawane przez tą religię fałszerstwa odnośnie medycznych zagrożeń związanych z transfuzją krwi. 
     To przełomowe opracowanie krytycznie analizuje jedną z głównych publikacji wydanej przez tą religię i przeznaczonej do nauczania ich dzieci i nowych członków w temacie ich poglądów na krew - Jak krew może ocalić twoje życie? Artykuł ten porusza szczegóły wielu przekręceń faktów medycznych, na których częściowo opiera się ta religia w popieraniu swojego zakazu krwi, uniemożliwiając w ten sposób swoim członkom podjęcie medycznych decyzji w oparciu o pełną wiedzę."(...) więcej ›

                                                                         Krzyż kontra pal         
      "Jedynym greckim słowem w Biblii, które zostało przetłumaczone na polskie słowo krzyż (łac. crux) jest stauros. Słowo to było często, choć nie wyłącznie (jak chcieliby nam wmówić „Ś.J.”) używane dla określenia najbardziej prymitywnego narzędzia egzekucji, pionowego słupa (crux simplex), do którego przywiązywano ofiarę, gdy nie było w pobliżu drzewa, lub na który ją wbijano. To greckie słowo stauros było też używane dla określenia złożonego krzyża (crux composita) o różnych, lecz głównie trzech kształtach: (1) crux immissa - krzyż, zazwyczaj przedstawiany na obrazach, gdy pionowa belka wystaje nad poprzeczkę; jest to prawdopodobnie ten rodzaj krzyża, na którym umarł nasz Zbawiciel, co między innymi można wywnioskować z faktu, że napis był przybity gwoździami nad Jego głową (Mat. 27:37; Mar. 15:26; Łuk. 23:38; Jana 19:19); (2) crux commisa, czyli krzyż św. Antoniego (nazywany tak, gdyż był wyhaftowany na jego pelerynie), trzyramienny krzyż w kształcie litery T; oraz (3) crux decussate, powszechnie znany jako krzyż św. Andrzeja, w kształcie litery X.
      Bardziej zastanawiające jest, dlaczego oni uważają tę zmianę za konieczną? Dlaczego nie pozostawią w Biblii słów ukrzyżować i krzyż, żeby sam czytelnik rozważył, czy to był crux simplex, czy crux composita, jak on woli. Ponieważ Słowo Boże wyraźnie nie stwierdza, czy „stauros”, na którym Jezus umarł, był palem czy krzyżem z elementem wystającym nad ramieniem poprzecznym, co było najbardziej odpowiednie do umieszczenia tablicy z napisami w trzech językach nad głową Jezusa - Łuk. 23:38 - czy też była to inna forma, nie jest to sprawą doktrynalną. Tak więc nie jest to zgodne z duchem zdrowego rozsądku (2 Tym.1:7), by ktokolwiek z ludu Pańskiego kładł zbyt duży nacisk, czy dogmatyzował ten temat." - cytat z broszury "Nauki "Świadków Jehowy"... .

                                                                                             ONZ a organizacja Ś. J.
      "Organizacja "Ś.J." złożyła podanie (jednakże bez wiedzy swych członków) do ONZ, starając się o status OP. 8 Października 2001 roku, angielska gazeta Guardian donosi, że Towarzystwo Strażnicy, Biblii i Broszur jest potajemnie stowarzyszone z ONZ, wyjaśniając członkostwo w OP. Nastąpiło powszechne oburzenie ze strony ich członków; wielu opuściło organizację, a inni zwrócili się do przywódców z żądaniem odpowiedzi. Za przyjęcie takiej postawy wielu zostało wyłączonych. Ciało Kierownicze twierdziło, że zdobyło status OP w celu dostępu do księgozbiorów ONZ. Jest nieprawdopodobne, aby wszyscy postępując nagannie pragnęli ubiegać się o kartę dostępu do księgozbiorów, szczególnie gdy nigdy wcześniej nie było żadnych zastrzeżeń ograniczających organizacjom nieprzynoszącym zysku korzystanie z księgozbiorów i ich materiałów badawczych oraz łączenie się jako OP, aż po atakach na World Trade Center z 11 września 2001, kiedy wyniknęły nowe zagrożenia i stąd są wymagane nowe środki bezpieczeństwa. Do tego czasu Towarzystwo Strażnicy, Biblii i Broszur przez 10 lat było członkiem OP." - cytat z broszury "Nauki "Świadków…..
                                                           KONTROWERSJA NA TEMAT 1925 ROKU I WŁADCÓW ŚWIATA
     "Ściśle związany z tym tematem jest błąd, że ich organizacja jest nowym rządem Jehowy na ziemi, z jej przywódcami jako widzialnymi
władcami. Ten błąd rozpoczął się kontrowersyjnym poglądem dotyczącym roku 1925, gdy wydali broszurę MILIONY OBECNIE ŻYJĄCYCH
NIGDY NIE UMRĄ, insynuując, że w roku 1925 królestwo będzie ustanowione widzialnie, a Abraham, Izaak i Jakub oraz inni wierni Starego
Testamentu zmartwychwstaną i obejmą widzialną władzę na świecie. Ten błąd był później powtórzony w latach sześćdziesiątych z podobnymi
skutkami. Rutherford posunął się nawet tak daleko, że kazał wybudować w Kalifornii rezydencję i głosił światu, że przygotował ją na użytek
patriarchy Dawida, gdy on zmartwychwstanie w 1925 roku!! Było to ich hasłem w latach 1919 -1925, a gdy się nie wypełniło, Rutherford i
jego towarzysze zaczęli obmyślać sposoby i środki, by odwrócić uwagę od ich niespełnionego proroctwa przez wychwalanie innych swych
dzieł oraz wypaczanie i błędne stosowanie wszystkiego, co dobre w Piśmie Świętym do nich samych, a wszystkiego, co niepochlebne w Biblii
do tych, którzy im się sprzeciwiali." - cytat z broszury "Nauki Świadkow Jehowy" - pobierz Literatura.

Beth - Sarim (Dom - Książąt) rezydencja w Kalifornii
dom1 dom2
PROBLEM  NAUKI  Z  WIARĄ
                     Na kanwie nauk Świadków Jehowy powiemy sobie o problemie nauki z wiarą.
Pozwólcie, że wyjaśnię wam problem jaki nauka ma z religią.
Niewierzący profesor filozofii stojąc w audytorium wypełnionym studentami zadaje pytanie jednemu z nich:
- Jesteś chrześcijaninem synu, prawda?
- Tak, panie profesorze.
- Czyli wierzysz w Boga.
- Oczywiście.
- Czy Bóg jest dobry?
- Naturalnie, że jest dobry.
- A czy Bóg jest wszechmogący? Czy Bóg może wszystko?
- Tak.
- A Ty - jesteś dobry czy zły?
- Według Biblii jestem zły.
Na twarzy profesora pojawił się uśmiech wyższości - Ach tak, Biblia!    pełny tekst
CZY WIESZ ? że:
Zdarzyło się lat temu.....
A to ciekawe.....
And it's interesting.....
Advertising in the visitor and mail exchange